update::
อาลัยสมเด็จพระสังฆราช
ประวัติโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
กรรมการสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่เดินทาง-การบริหารสถานที่ ร.ร. แผนที่เดินทางทั่วไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ายบริหาร

หน่วยงานราชการ
บุคลากรครู
กรุงเทพมหานคร
บุคลากรสนับสนุน
สำนักการศึกษา กทม
ข้อมูลนักเรียน
กองการเจ้าหน้าที่ สนศ.
ข้อมูลห้องเรียน
กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
กลุ่มสาระภาษาไทย ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรัฐ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตบางแค

กรุงเทพเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖

e-GP ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ภาพและประวัติสมเด็จพระสังฆราช /// ภาพหายาก
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ภาพกิจกรรมวันสถาปนาสมาคมอาเซียน ///////////// ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ปการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทคนิกการสอนด้วยวิธีโครงงานและทำสาระเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ

กิจกรรมวันอาเซียนเดย์กิจกรรมประกวดการแต่งกายของครูอาเซียน

กิจกรรมนักเรียนวันอาเซียนเดย์น้อมถวายพระพรรำถวายพระพรกราบแม่ผู้มีพระคุณ

smart school
กลุ่มสาระเทคโนโลยีฯ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมชมรม
สภานักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
เอกสารพัฒนาการอ่าน1
เอกสารพัฒนาการอ่าน2
ภาพกิจกรรมผลิตสื่อ
mobile casino games
O-NET
O-NET

สถาบ้นทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเราชาวบางเชือกหนังครูปราณีต สอนวิชานาฏศิลป์ ดนตรีครูปภาวี สอนวิชาคณิตศาสตร์ครูสุปราณี สอนวิชาภาษาไทย

E-Learning Center
ศูนย์บริการสื่อ
การเรียนรู้
อีเล็กทรอนิกส์
สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรมผลิตสื่อ
การเรียนรู้ ปี 2554
ประชุมผู้ปกครองอบรมการสอนโดยวิธีโครงงานและทำสาระเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาหนึ่งแสนครูดี ปี ๕๖ยินดีต้อนรับครูใหม่ คลังความรู้ ปลูกปัญญา
นักเรียน ป ๑ ที่รับแท็บเล็ต กรุงเทพเมืองหนังสือโลก
การดูแลแบตเตอรี่แทบเล็ต หลักฐานช้างน้อยเกมส
โครงการแท็บเล็ต ป ๑ พิธีอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ เขตบางแค ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางเชือกหนังเชิญเลือกตั้งคะวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี ช้างน้อยเกมส์
วิธีตรวจสอบ Serial nuber ส่งเสริมรักการอ่านสภานักเรียนวันสุนทรภู่นักกีฬาดีเด่น ระเบียบการแข่งขัน
ใบรายงานผลชั้นอนุบาล ใบสมัคร
ใบรายงานผลสอบชั้น ป.๑-๓ กรีฑาเขตบางแค
ใบรายงานผลสอบชั้น ป.๔-๖ กีฬานักเรียนนักกีฬาดีเด่นกิจกรรมชมรม
ใบรายงานผลสอบชั้น ม.๑-๓
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์
update:: February 9, 2014
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระภูมิศาสตร์
ของ นางรัชริน นทีทอง ตำแหน่ง ครู คศ.2
สำหรับครูเลื่อนวิทยาฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมนักเรียน ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2557กิจกรรมงานช่าง    
     
     
  ภาพกิจกรรมประจำวัน - การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ    
  ภาพกิจกรรมการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ในวันไม่สูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556    
  กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา คัดเลือกตัวแทนเขตบางแค วันที่ 27 มิถุนายน 2555    
  แบบรายงานการพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้นอนุบาล 1-2(1)    
  แบบรายงานการพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้นอนุบาล 1-2(2)    
  21-22 มิถุนายน 2555 แข่งขันกีฬานักเรียนปีการศึกษา 2555 ประเภทกีฬาฟุตซอล(ชาย-หญิง)    
  ภาพกิจกรรมเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน(สภานักเรียนปีการศึกษา 2556)    
  ติดต่อโรงเรียน Email : bcnsc@hotmail.co.th    
  @make by Tcom&Ycom : Email:suyacom49@hotmail.com    
www.bcnsc.ac.th คำแนะนำ-เสนอแนะ   www.bcnsc.ac.th
February 9, 2014